Apollo, 2006

Kapton film from Apollo 12

20 x 16 inches